حساب ها

در بخش حساب‌های بانکی می‌توانید تمام حساب‌های بانکی متصل خود را مشاهده کرده و حساب‌های جدید را اضافه کنید.

حساب‌های متصل قابل ویرایش نیستند.